Hallituksen esitys väliaikaisten lakimuutosten jatkamisesta maaliskuun 2021 loppuun saakka

Suojaosa

Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin maaliskuun 2021 loppuun asti. Muutoksen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalle olisi 500 euroa kalenterikuukauden sovittelujaksolla 31.3.2021 asti. Tällä hetkellä suojaosan korotus on säädetty päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lakimuutosehdotuksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.3.2021. Suojaosa olisi siis 300 euroa 1.4.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.3.2021. Jos työsuhde alkaa 1.4.2021, työmatkaedellytys olisi jälleen 3 tuntia.

Opiskelun päätoimisuus lomautustilanteessa

Väliaikaisen poikkeuslain mukaan TE-toimisto ei ole tutkinut lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta 16.3.-31.12.2020. Hallitus esittää, että opintoja koskeva poikkeus saisi jatkoa vuoden 2021 loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että lomautetun päätoimisetkaan opinnot eivät estäisi työttömyysturvan saamista. Myös työttömyysturvan hakeminen helpottuisi opintojen tutkimisen jäädessä pois.

 

Useat väliaikaiset lait päättyvät näillä näkymin 31.12.2020. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2021 alkaen:

  • omavastuuajalta ei makseta päivärahaa, ellei omavastuuaika ole alkanut viimeistään 31.12.2020
  • ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 6 kuukauden työ- ja jäsenyysaikaa (3 kuukauden sijaan), ellei ansiopäivärahan maksaminen ole alkanut viimeistään 31.12.2020
  • ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika alkaa kulua
  • lomautetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus tutkitaan TE-toimistossa
  • työllistymissuunnitelman laatimatta jättämisestä ja työllistymistä tukevan palvelun keskeyttämisestä seuraa pääsääntöisesti työttömyysturvan menetys
  • lyhytkestoisten opintojen pidentymisestä yli 6 kuukauden määräajan seuraa pääsääntöisesti työttömyysturvan menetys, jos opinnot todetaan päätoimisiksi
  • omaehtoisiin opintoihin ei voi saada lisäaikaa ja opintojen etenemistä seurataan normaalisti.