Eduskunta on vahvistanut työttömyysturvan väliaikaiset parannukset

Työttömyysturvalakiin on tehty seuraavat määräajan voimassaolevat muutokset:

– Ansiopäivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä ja omavastuuaika (5 arkipäivää), kuluu samanaikaisesti kuin päivärahaa maksetaan. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020.

– Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, mikäli henkilö ei ole ehtinyt täyttää normaalia 26 viikon työssäoloehtoa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskee 52 viikosta 26 viikkoon.

– Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020. Ennen 16.3.2020 alkaneen lomautuksen perusteella maksettavan päivärahan enimmäisaika kuluu normaalisti.

Muutokset tulevat voimaan 15.4.2020, mutta niitä sovelletaan jo 16.3.2020 alkaneisiin lomautus- ja työttömyysjaksoihin.

Yrittäjän työttömysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista. Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 090 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3.-30.6.2020.