Osa-aikatyön palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkanmaksupäivänä

1.4.2019 alkaen astui voimaan työttömyysturvaa koskeva lakimuutos, jonka johdosta siirryttiin ansaintaperusteisesta työtulon sovittelusta maksuperusteiseen sovitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä ansaittu palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vähentävästi vasta siinä vaiheessa, kun palkka on maksettu. Lyhennetylle työviikolle lomautettujen henkilöiden kohdalla käytössä on edelleen ansaintaperusteinen sovittelu. Lakimuutos on tehty lisäämään tulojen säännöllisyyttä osa- ja keikkatyötä tekevillä.

Soviteltua päivärahaa haettaessa pyydetään merkitsemään hakemukseen työtunnit erityisellä huolellisuudella ja ilmoittamaan arvioitu palkanmaksupäivä, mikäli palkkaa ei ole hakujaksolla tehdystä työstä vielä maksettu. Kassalle tulee edelleen toimittaa tilinauha ja työsopimus, siinä vaiheessa, kun nämä dokumentit on työantajalta saatu.

Esimerkkejä työtulon sovittelusta

  1. Matti aloittaa osa-aikatyön heinäkuussa. Heinäkuun palkka maksetaan 15.8. Matti saa täyden päivärahan heinäkuulta ja työtulo sovitellaan elokuussa.
  2. Tytti on kokonaan työtön ja hakee päivärahaa ensimmäistä kertaa 1.6. alkaen. Hänelle maksetaan 15.6. lomarahaa ja -korvausta toukokuussa päättyneen osa-aikatyön perusteella. Lomaraha ja -korvaus sovitellaan, sillä tulot on saatu osa-aikatyöstä.
  3. Tauno hakee päivärahaa kesä- ja heinäkuulta. Hän on tehnyt kesäkuussa osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan 21.7. Tauno aloittaa osa-aikatyön palkanmaksupäivänä yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön. Taunon työtuloa ei huomioida ollenkaan, vaan hän saa täyden päivärahan ajalta 1.4.-20.7. Kokoaikatyön ajalta hänellä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lomautetun työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain.  Osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyön vastaanottaneen työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Esimerkki työajan tarkastelusta

  1. Hertta tekee toukokuussa 140 h työtä ja alan kokoaikaisen työntekijän työaika on 40 h viikossa. 80% enimmäistyöajasta on 137,6 h. Palkka ajalta 1.-15.5. (70 h) maksetaan 31.5. ja palkka ajalta 16.-31.5. (70 h) maksetaan 15.6. Hertta saa soviteltua päivärahaa sekä touko- että kesäkuussa. Enimmäistyöaika ei hänellä ylity, sillä työajan tarkastelussa huomioidaan ne tunnit, jotka ovat sovittelujaksolla maksetun palkan perusteena.

Työssäoloehdon täyttymistä ja työttömän aktiivisuutta seurataan samoin perustein kuin ennenkin. Tämä saattaa aiheuttaa tilanteita, että palkkalaskelmaa joudutaan odottamaan, kun työssäoloehto täyttyy ja palkka maksetaan jälkikäteen.

  1. Pekka tekee jatkuvaa osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan säännöllisesti ansaintakuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä. Pekka hakee päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa. Pekan työssäoloehto täyttyy 12.5. ja toukokuun palkka maksetaan 20.6. Jotta päivärahan suuruus voidaan laskea uudelleen, pitää Pekan toimittaa kassaan luotettava selvitys toukokuun palkasta ennen kuin toukokuun hakemus voidaan käsitellä loppuun.

 

Kirjoitus on julkaistu Reitti-lehdessä 6/2019