Lakimuutokset 1.1.2018

Työnhakijan aktiivisuus

  • Työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana.
  • Omavastuuaika työttömyyden alussa lyhennettäisiin seitsemästä päivästä viiteen päivään.
  • Työttömyysetuus maksettaisiin aina täytenä 65 maksupäivän ajalta sellaisen jakson jälkeen, jolta etuuden saaminen on estynyt TTL 2 a luvussa tarkoitetun korvauksettoman määräajan vuoksi.
  • Jos työttömyyspäivärahaa on maksettu alennettuna edeltävältä 65 päivältä, ei alennettua työttömyyspäivärahaa enää alennettaisi.

Yritystoiminnan aloittaminen

  • Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioitaisi neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työnhakija saisi mainitulta ajalta työttömyysetuutta yritystoiminnan estämättä.
  • Jos työnhakijalla olisi tuloa yritystoiminnasta, tulo otettaisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä.

Liikkuvuusavustus

  • Työttömien alueellista liikkuvuutta tuettaisiin maksamalla liikkuvuusavustusta myös osa-aikatyöhön, jonka työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa.
  • Liikkuvuusavustusta voitaisiin muiden edellytysten täyttyessä maksaa myös silloin, jos työn aloittaminen edellyttää osallistumista työhön liittyvään koulutukseen.
  • Liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa korotettuna muun muassa huoltovelvollisuuden ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella.