Lakimuutokset 1.1.2017

Keston lyhentäminen, omavastuuajan pidentäminen ja korotusosien muuttaminen

Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään.

Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan 58/35%:sta 55/25%:iin.

Uusi lyhyempi enimmäisaika koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahakauden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Seitsemän päivän omavastuuaika koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Pitkän työuran perusteella voidaan maksaa korotusosaa 30.6.2017 asti, jos työsuhde päättyy viimeistään 31.12.2016. Korotusosien määrä alenee välittömästi kaikilla saajilla (myös pitkän työuran perusteella korotusosaa 1.1.-30.6.2017 saavat).

Määräaikaishaastattelut, rekrytointikokeilu, liikkuvuusavustus ym.

TE-toimiston on järjestettävä työttömälle haastattelu viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.

Henkilö ja työnantaja voivat selvittää, sopiiko henkilö tiettyyn työhön vapaaehtoisella rekrytointikokeilulla. Rekrytointikokeilun ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Kyseessä ei kuitenkaan ole työllistymistä edistävä palvelu, joten kokeilun ajalta ei makseta kulukorvausta tai korotettua päivärahaa palvelun perusteella. Laki rekrytointikokeilusta on voimassa vuosina 2017-2018.

Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahan saajat tulevat liikkuvuusavustuksen piiriin. Uusi liikkuvuusavustus korvaa työttömälle matka- tai muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (n. 700 € / kk) ja sitä maksetaan työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan.

Enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksetaan soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystulon vaikutus.

Lakiin palautetaan vuosina 2010-2012 ja 2014-2015 voimassa ollut säädös, jonka mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuta päivärahan määrään.

75 % palkkatukityöstä luetaan työssäoloehtoon. Työssäoloehto kertyy kuitenkin jatkossakin täytenä, jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.

Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää makseta omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskee opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Kertaluonteinen eläketuki

60 vuotta täyttäneille pitkäaikaistyöttömille voidaan jatkossa maksaa eläketukea.

Tuki on määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen eli 766,85 euroa kuukaudessa vuoden 2016 tasossa.

Eläketuen edellyttämä 60 vuoden ikä on tullut täyttää ennen 1. syyskuuta 2016.

Eläketuen piirissä ovat siis ennen 1. syyskuuta 1956 syntyneet henkilöt.

Eläketuen myöntäminen edellyttää käytännössä noin 5 vuoden työttömyyttä.

Eläketuki estää työttömyysetuuksien maksamisen.