Postilakon vaikutus ansiopäivärahan maksatukseen

Postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen lakko alkaa maanantaina 11.11. klo 06.00 ja päättyy sunnuntaina 24.11.209 klo 24.00.

Lakko voi viivästyttää kirjepostin kulkua ja vaikuttaa hidastavasti ansiopäivärahan maksatukseen, mikäli hakemus tai liitteet toimitetaan kassalle postitse. Päivärahahakemukset, liitteet ja pyydetyt lisäselvitykset kannattaakin toimittaa kassalle lakon aikana ensisijaisesti verkkopalvelun kautta.

Kassan asiakaspalvelupisteen ollessa vielä remontissa, voi hakemuksia ja liitteitä toimittaa Kuljetusliittojen asiakaspalveluun korttelin toisella puolella osoitteessa John Stenbergin ranta 6, avoinna ma-pe klo 8.30-16.00. Kuljetusliittojen asiakaspalvelu ei anna neuvontaa.

Työttömyyskassa lähettää täydennyspyynnöt lakon aikana eKirjeen lisäksi myös Netta-verkkopalvelun kautta. Verkkopalveluun saapuvia viestejä onkin hyvä seurata aktiivisesti, kun päiväraha-asia on vireillä kassassa.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle aktiivimallin leikkurin lakkauttamista sekä työttömyysputken ikärajan nostoa 1.1.2020 alkaen.

Lakiehdotuksen mukaan työttömyysturvaa ei leikattaisi aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli voisi vielä vaikuttaa etuuden määrään.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden (ns. työttömyysputki) ikärajaa ehdotetaan nostettavaksi vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti. Lakiehdotuksen mukaan muutos tulisi voimaan 1.1.2020. Vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät kuitenkin 61 vuotta vuonna 2022, joten muutos alkaa vaikuttaa maksettavaan työttömyysturvaan vasta kahden vuoden kuluttua.

Tulorekisteri työttömyyskassan käyttöön vuoden 2020 alussa

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkka- ja etuustiedot 1.1.2020. Kassat alkavat lähettää tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista vuodesta 2021 alkaen.

Se miten laajasti työantajasi ilmoittaa palkkatietosi tulorekisteriin, tulee vaikuttamaan hakemuksen liittteiksi tarvittavien tietojen määrään. Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.

Omat tietosi voit tarkastaa kirjautumalla tulorekisteriin osoitteessa www.tulorekisteri.fi

Hallituksen esitys työttömyysturvan tasokorotuksesta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perusturvaetuuksiin tehtävästä tasokorotuksesta. Muutos vaikuttaisi myös ansiopäivärahaan, sillä ansiopäivärahan perusosan suuruutta säätelee peruspäivärahan määrä.

Hallituksen esityksen mukaan korotuksen suuruus perusosaan olisi noin 20 euroa kuukaudessa ja se tulisi voimaan ensi vuodenvaihteessa.

Ansiopäivärahan kohdalla korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta. Suurimalla osalla ansiopäivärahan saajia korotuksen suuruus tulisi olemaan noin 11 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa hallituksen esityksestä 39/2019 voit katsoa täältä

Lisätietoa koskien asiakaspalvelupisteen remonttia

Kassan asiakaspalvelupiste Siltasaarenkadulla on edelleen suljettuna remontin vuoksi. Valitettavasti emme voi ennakoida, milloin asiakaspalvelupiste jälleen avautuu. Pahoittelemme remontin vuoksi aiheutunutta vaivaa.

Myös postilaatikko on edelleen poissa käytöstä. Työttömyyskassan hakijat voivat jättää hakemuksen Kuljetusliittojen asiakaspalveluun korttelin toisella puolella osoitteessa John Stenbergin ranta 6, avoinna ma-pe klo 8.30-16.00. Kuljetusliittojen asiakaspalvelu ei anna neuvontaa.

Remontin aikana meidät tavoittaa sähköisen asiointipalvelun kautta, sähköpostitse sekä puhelimitse päivystysaikoina 2.9. alkaen ma-ke klo 13-15, to klo 9-11.

Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia

Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin henkilöt on katsottu yrittäjiksi.

Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten tulisi siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysvakuutusta. Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta.

Jos työskentely perheyrityksessä alkaa vasta nyt, yrittäjäkassaan ei enää kannata liittyä, ellei tarkoituksena ole hankkia osuutta perheyrityksestä tai siirtyä muutoin yritystoimintaan. Osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei voi tuoda mukanaan palkansaajakassaan.

Lakimuutos ei koske sinua, jos omistat yli 0 %:n perheesi yrityksestä. Tällöin olet edelleen työttömyysturvassa yrittäjä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä (ja ovat näin aina yrittäjiä myös eläkejärjestelmässä eli YEL-vakuutettuja).

Lähde: TYJ

 

Kassan asiakaspalvelupiste suljettu remontin vuoksi

Kassan asiakaspalvelupiste Siltasaarenkadulla on suljettuna 10.7.2019 lukien remontin vuoksi. Tämänhetkisen arvion mukaan asiakaspalvelupisteen remontti valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Huom! Myös postilaatikko on poissa käytöstä ajalla 19.8. alkaen.

Remontin aikana meidät tavoittaa sähköisen asiointipalvelun kautta, sähköpostitse sekä puhelimitse päiviystysaikoina (tiistaisin klo 13-15, torstaisin klo 9-11).

Osa-aikatyön palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkanmaksupäivänä

1.4.2019 alkaen astui voimaan työttömyysturvaa koskeva lakimuutos, jonka johdosta siirryttiin ansaintaperusteisesta työtulon sovittelusta maksuperusteiseen sovitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä ansaittu palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vähentävästi vasta siinä vaiheessa, kun palkka on maksettu. Lyhennetylle työviikolle lomautettujen henkilöiden kohdalla käytössä on edelleen ansaintaperusteinen sovittelu. Lakimuutos on tehty lisäämään tulojen säännöllisyyttä osa- ja keikkatyötä tekevillä.

Soviteltua päivärahaa haettaessa pyydetään merkitsemään hakemukseen työtunnit erityisellä huolellisuudella ja ilmoittamaan arvioitu palkanmaksupäivä, mikäli palkkaa ei ole hakujaksolla tehdystä työstä vielä maksettu. Kassalle tulee edelleen toimittaa tilinauha ja työsopimus, siinä vaiheessa, kun nämä dokumentit on työantajalta saatu.

Esimerkkejä työtulon sovittelusta

  1. Matti aloittaa osa-aikatyön heinäkuussa. Heinäkuun palkka maksetaan 15.8. Matti saa täyden päivärahan heinäkuulta ja työtulo sovitellaan elokuussa.
  2. Tytti on kokonaan työtön ja hakee päivärahaa ensimmäistä kertaa 1.6. alkaen. Hänelle maksetaan 15.6. lomarahaa ja -korvausta toukokuussa päättyneen osa-aikatyön perusteella. Lomaraha ja -korvaus sovitellaan, sillä tulot on saatu osa-aikatyöstä.
  3. Tauno hakee päivärahaa kesä- ja heinäkuulta. Hän on tehnyt kesäkuussa osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan 21.7. Tauno aloittaa osa-aikatyön palkanmaksupäivänä yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön. Taunon työtuloa ei huomioida ollenkaan, vaan hän saa täyden päivärahan ajalta 1.4.-20.7. Kokoaikatyön ajalta hänellä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lomautetun työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain.  Osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyön vastaanottaneen työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Esimerkki työajan tarkastelusta

  1. Hertta tekee toukokuussa 140 h työtä ja alan kokoaikaisen työntekijän työaika on 40 h viikossa. 80% enimmäistyöajasta on 137,6 h. Palkka ajalta 1.-15.5. (70 h) maksetaan 31.5. ja palkka ajalta 16.-31.5. (70 h) maksetaan 15.6. Hertta saa soviteltua päivärahaa sekä touko- että kesäkuussa. Enimmäistyöaika ei hänellä ylity, sillä työajan tarkastelussa huomioidaan ne tunnit, jotka ovat sovittelujaksolla maksetun palkan perusteena.

Työssäoloehdon täyttymistä ja työttömän aktiivisuutta seurataan samoin perustein kuin ennenkin. Tämä saattaa aiheuttaa tilanteita, että palkkalaskelmaa joudutaan odottamaan, kun työssäoloehto täyttyy ja palkka maksetaan jälkikäteen.

  1. Pekka tekee jatkuvaa osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan säännöllisesti ansaintakuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä. Pekka hakee päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa. Pekan työssäoloehto täyttyy 12.5. ja toukokuun palkka maksetaan 20.6. Jotta päivärahan suuruus voidaan laskea uudelleen, pitää Pekan toimittaa kassaan luotettava selvitys toukokuun palkasta ennen kuin toukokuun hakemus voidaan käsitellä loppuun.

 

Kirjoitus on julkaistu Reitti-lehdessä 6/2019

Juhannuksen aukioloajat

Työttömyyskassan asiakaspalvelu suljetaan torstaina 20.6.2019 klo 12.00. Juhannusaattona perjantaina 21.6.2019 työttömyyskassa on suljettu.

Posti-ja logistiikka-alan työttömyyskassa toivottaa kaikille aurinkoista juhannusta!

Puhelinpalvelu siirtyy kesäaikaan

Työttömyyskassan puhelinpalvelussa noudatetaan kesäpäivystysaikoja 1.6.-31.8.2019. Puhelinpäivystys on kesäkuukausina tiistaisin klo 13.00-15.00 ja torstaisin klo 9.00-11.00. Työttömyyskassan väki toivottaa hyvää alkanutta kesää!